Poľovníctvo je odbor zaoberajúci sa chovom, lovom a zušľachťovaním divej zveri.  Kedysi lov znamenal hlavný zdroj obživy.